top of page

INFORMACIÓN GENERAL

REGLAMENTO EUROPEO DEPROTECCIÓN DE DATOS

La ley de protección de datos nos obliga a todos a dar nuestro consentimiento explícito, para el tratamiento y custodia  de nuestra imagen y nuestros datos personales.  

De mutuo acuerdo entre todas las comparsas que formamos la Unión de Festejos, y en colaboración estrecha con la UNDEF,  se ha llegado al acuerdo de unificar modelos y criterios, para la recogida y protección de los datos personales, así como el consentimiento explícito, en la cesión de la imagen para los fines, no lucrativos, de las Comparsas. Poder ceder la imagen como Festero es vital para poder publicar fotos en la web, redes sociales, libros, revistas, etc, con el único fin de dar visibilidad a la Fiesta. Este hecho es más importante ,si cabe, en menores de edad.

La recogida de los datos, el consentimiento expreso y la cesión de imagenserá condición necesaria para poder estar dado de alta en cualquiera de las comparsas, puesto que, esos datos pasarán a formar parte de la Unión de Festejos, cuya entidad luego los cederá a la aseguradora para la protección del comparsista en la Fiesta.

Como sabemos, todo aquel Festero que quiere participar en los actos relacionados con la Fiesta de Moros y Cristianos de Petrer, debe estar dado de alta en su comparsa y al corriente de sus obligaciones, a partir de ahora,además, será requisito indispensable haber firmado el consentimiento expreso.

Protecció de les teues dades personals
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:
En compliment del que s'estableix en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, tots els membres associats han sigut informat que les seues dades personals seran tractats i quedaran incorporats en els fitxers de la COMPARSA LABRADORES, amb seu Plaça de Dalt 13, Petrer (Alacant), pertanyent a la UNIÓN DE FESTEJOS SAN BONIFACIO MÁRTIR (UF d'ara en avant), domicili en MIGUEL AMAT, Núm. 1 03610, PETRER, ALACANT, amb CIF G03185006, amb la finalitat de poder-li prestar els nostres serveis,  realitzar el  cobrament dels mateixos i poder tramitar  l'alta    com a  associat  en  aquesta  entitat festera  i mantindre-li informat sobre qüestions relatives a l'activitat d'aquesta associació i els seus serveis.


INFORMACIÓ DE DRETS:
Així mateix,  l'informem    de  la  possibilitat  que  té  d'exercir    els  drets  d'accés,    rectificació, cancel·lació i oposició, limitació i portabilitat de les seues dades de caràcter personal mitjançant escrit dirigit a:  COMPARSA  LLAURADORS Plaça  de  Dalt,  13,  03610  PETRER o  al correu    electrònic comparsalabradores+dpo@gmail.com, acompanyant còpia de DNI.


DESTINATARIS DE LES DADES:
El destinatari de les dades serà la UNDEF (Unió d'Entitats Festeres de Moros i Cristians) i les companyies d'assegurances, amb la finalitat de tramitar el cens fester  i  alta  en  UNDEF,  així com  per a  que  la  UNDEF o  la  UF  puga  subscriure pòlisses  d'assegurances   individuals o col·lectives, l'assegurat de les quals és el propi interessat. Uns altres tercers sobre els quals existeix l'obligació legal de cessió.
 
CONSENTIMENT EXPRÉS
Els associats van donar el  consentiment  exprés  per a  que  la  COMPARSA LABRADORES i la UF puga  utilitzar  amb  aquesta  fi  concreta  les  dades  facilitades  per  vosté,  comprometent-se  la COMPARSA LABRADORES i a la UF a tractar de manera confidencial les dades de caràcter personal facilitats.
bottom of page