top of page

INFORMACIÓ AL COMPARSISTA

En aquesta sección el comparsista té acces a la informació de cuadrelles designades per a la rendició y el porteo de Sant Isidre.

També com pot delegar el vot en assemblees. 

I finalment, com presentar el document a la comissió artística.

DESIGNACIONS

Quadrelles que portaran a Sant Isidre i designades per a la Rendició!
 1. Portaran a Sant Isidre Llaurador, el dia de la Germandat, les quadrelles designada al document"Cuadrelles portar Sant Isidre".
   

 2. Per a l'acte dela Rendició, s'han designat les cuadrelles que apareixen al document"Cuadrelles Rendició".

VOT ASSEMBLEA

Delegar vot en Assemblea Generar Ordinària/Extraordinària !
 1. Descarrega i ompli el docuemnt Delegació Vot Assemblea.
   

 2. Entregar a Soci delegat el document i fotocòpia de DNI/NIE.
   

 3. Soci delegat ha de presentar una única delegació junt a fotocòpia DNI/NIE al secretari abans de l'inici de l'Assemblea, per a registrar-lo i comptar amb els vots delegats.

COMISSIÓ ARTÍSTICA

Volemus presentar Tratje Nou, Modificació o en Lloguer !
  
 1. Descarregar i ompli el document Full Informatiu ComissióArtística.
   

 2. Datas de presentació de tratjes:
  a) Documents Nova Confecció i Rectificacions: 30
  Novembre
  b) Tratjes Acabados: 30 març
  c) Tratjes de Lloguer: 30 març

   

 3. Els esbossos dels tratje de nova confecció i rectificacions hauran d'acompanyar-se dedues fotocòpies a color, tipo foli, un tros de tela de cada teixit, i totes les explicacions que s'estimin oportunes.
   

 4. Lliurar documentació a la Comissió Artística de la Comparsa Llauradors, perquè el presenti a la U.F. Important: Contactar a través del correu comparsalabradores@gmail.com o a la seu els dies d' atenció al comparsista.

Un cop otorgat el Vist i plau a l'esbós presentat, la Comissió Artística durà a terme un seguiment a la confecció del tratje. 


El seguiment conclourà en el moment en què el ponent de la comissió doni el Vist i plau al tratje acabat, quedant així aprovat definitivament el tratje per a la seva ostentació a Petrer.

Qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres per correu comparsalabradores@gmail.com o a la pròpia Seu els dies d'atenció al comparsista

bottom of page