top of page

INFORMACIÓN AL COMPARSISTA

CUARTELILLOS / SEDES FESTERAS

ALTA, BAJA Y SEGURO

En esta sección el comparsista tiene acceso a la información a cómo tramitar altas y bajas del cuartelillo. También cómo gestionar el Seguro Obligatorio con la Unión de Festejos. 

Al final viene el enlace a la Página Web de la UF donde poder ver toda esta información.

Segur Obligatori de Cuartelillo!

La llei obliga a tenir una assegurança de responsabilitat civil i incendis de l'immoble registrat com a cuartelillo.
 

 1. Descarregar i emplenar l'Imprès Assegurança Cuartelillo.
  Important: Només cal signar per responsable de cuartelillo. 

   

 2. Segur, pot ser privat o obligatori:
  a)Privat, serà contractat per la pròpia quadrella i cobrirà, almenys, responsabilitat civil i incendis de l'immoble.
  b)Obligatori, serà conjunt amb la Unió de Festejos. Es realitza elingrés o transferència al compte de la UF, segons quantia i CCC, indicat al document Components Segur.
  Important: concepte nom de la quadrella.

   

 3. Descarregar i emplenar el document Components Segur
   

 4. Remetre ladocumentació a la Unió de Festejos, via email cuartelillos@petrerenfestes.com, amb assumpte Assegurança i components quadrella  - Comparsa Llauradors.
  Important: Adjuntar una còpia del pagament de l'assegurança, ja sigui privada o obligatòria. 

Una vegada es doni el vistiplau a tota la documentació, la Unió de Festejos emetrà un certificat indicant que el cuartelillo es apte per a l'obertura.

Vull donar d'Alta el quartlluit!
 1. Descarregar i emplenar elimprès Alta Cuartelillo.
   

 2. Descarregar i emplenar la Sol·licitud de Seus Festeres Tradicionals.
  Important: Indicar que és detipus B.

   

 3. Tramitar Alta a la guàrdia de la Policia Local de Petrer, Polígon Sallinetes. Deixar documentació: A l'atenció de l'agent/policia encarregat del registre de cuartelillos.
  Adjuntar:
     a) Emplenar i signar declaració responsable, que us facilitaran en la pròpia guàrdia.
     b) Fotocòpia de lúltim rebut del IBI de l'immoble.
     c)Fotocòpia de l'escriptura de propietat, si el propietari és el mateix responsable de la fila,o sino fotocòpia de contracte de arrendament o cessió de l'immoble.
     d) Si l'immoble ha estat ocupat anteriorment per una altra fila, fotocòpia de sol·licitud de la petició de baixa aquesta fila, si es coneix.
   

 4. Un cop confirmada l'Alta del registre de cuartelillos, remetre la documentació rebuda a la Unió de Festejos, via email a cuartelillos@petrerenfestes.comsol·licitant l'Alta de cuartelillo al llistat general.
  Important: Indicar la comparsa a què pertany i si es disposa de placa identificativa de Seu Festera "lletra B" (en cas contrari, sol·licitarà previ pagament a la Unió de Festejos).

Vull donar de Baixa el cuartelillo!
 1. Descarregar i emplenar el document Baixa Cuartelillos.
   

 2. Tramitar baixa a l'Ayto. de Petrer, enviant el document per email a policia.aperturas@petrer.es A l'atenció de l'agent/policia encarregat del registre de cuartelillos.  
   

 3. Un cop confirmada la baixa del registre de Cuartelillos, remetre la documentació rebuda a la Unió de Festejos, via email a cuartelillos@petrerenfestes.comsol·licitant la baixa de cuartelillo al llistat general.Important: Indicar la comparsa a què pertany.
   

 4. La Placa identificativa de Seu Festera (lletra B), quedarà en poder de la filà, podrà utilitzar-se en properes cuartelillos, un cop donats d'alta.

Informació:
cuartelillos - Unió de Festejos San Bonifacio, Màrtir

Tramites Sedes Festeras - UF

Cualquier duda podéis contactar con nosotros por correo comparsalabradores@gmail.com o en la propia Sede los días de atención al comparsista

bottom of page